ஓம் சுவாமி

நல்லவராக இருத்தல்

இது எளிதானது அல்ல, ஆனால் நல்லவராக இல்லாவிடில் சுய-உணர்தல் பெறுவது சாத்தியமற்றதாகும்.

ஒரு ஆயிரம் பளிங்குக் குண்டுகள்

வாழ்வில் முக்கியமானது எது என்பதை நினைவூட்டும் ஒரு அழகான கதை இதோ.

1