மார்ஷ்மெல்லோ பரிசோதனை

உங்கள் உணர்ச்சிகளை ஒழுங்குபடுத்துவது, அதனால் பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமாக உணருவது சாத்தியமா?