ஓம் சுவாமி

வாழ்க்கையின் அடிப்படை

இந்த வாழ்க்கையின் துன்பத்திலிருந்து வெளியே வர வழியே இல்லையா என்று சில நேரங்களில் தோன்றுகிறதா?

ஞானம் அடைதல்

ஞானம் அடைதல் என்றால் நீங்கள் எப்போதும் பேரின்ப அலைகளில் உலா வருவீர்கள் என்று அர்த்தமா?

1