ஓம் சுவாமி

காட்டில்ஸ்டன் பை

உங்களை உணர நீங்கள் எந்தப் பாதையை எடுக்க வேண்டும் என்று எப்படி அறிவீர்கள்? தியானம் மட்டுமே ஒரே வழியா?

சேவை மனப்பான்மை

சேவையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் மேலாகச் சேவை செய்வதற்கான விருப்பமே, சில நேரங்களில் சொர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இடையில் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் ஆகும்.

1