கடந்த காலத்து நினைவுகளை உதிர்த்தல்

நீங்கள் ஒளியை நேராகச் சந்திக்கும்போது, உங்கள் நிழல் எப்போதும் பின்னால் இருக்கும்...