கௌரவத்தின் அடிப்படை

அற்ப மனித உணர்வுகளுக்கு அப்பால், தெய்வீகத்துக்கு வழிவகுக்கும் பாதை, ஒரு தனித்துவமான நற்பண்பினால் நடத்தப்படுகிறது. மேலே படிக்கவும்.