சொர்க்கம் மற்றும் நரகம்

சொர்க்கம் அல்லது நரகம் உண்மையிலேயே இருக்கிறதா, அல்லது அவை வெறும் கற்பனையின் கட்டுக்கதையா?