நான் தனிமையில் இருக்கிறேன்

தனிமையில் இருப்பது ஒரு இயற்கையான உணர்ச்சியாகும், ஆனால் தனிமையாக உணர்வதற்கும், தனிமையைக் கண்டு பயப்படுவதற்கும் இடையே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது.